Kategorie:  Alle    Naturerscheinungen     Vulkane     - Vulkanische Begriffe   

Hot-Spots / Ein Diagramm zur Hot-Spot-Theorie

Abb

Quelle:
http://www.nps.gov/archive/yell
Diagram of hot spot theory
public domain

  Kategorie:  Alle    Naturerscheinungen     Vulkane     - Vulkanische Begriffe